مرور رده

حوادث جهان

هشدار مقتدی صدر: برادران ایرانی به قوانین عراق پایبند باشند

رهبر جریان صدر با بیان اینکه، در عراق چهار مکان مقدس متعلق به شش معصوم وجود دارد، تصریح کرد: از همین روی، از همه می‌خواهیم که به آن (قوانین عراق) پایبند باشند و مخصوصا برادران ایرانی؛ زیرا…