دستورالعمل استفاده دانشجویان از غذا و خوابگاه ابلاغ شد

43

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان بخشنامه استفاده دانشجویان از غذا وخوابگاه دانشجویی درسال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ را به روسای دانشگاه ها ابلاغ کرد متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

دستورالعمل استفاده دانشجویان از غذای دانشجویی

سـهم دانشـجو از تأمین هزینه غذا درطی سـنوات عادی مجاز تحصیل (کاردانی چهار نیمسال، کارشناسی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد چهارنیمسال، دکتری حرفه ای و دکترای مسـتقیم دوازده نیمسال، دکتری تخصصـی ودکتری دستیاری هشت نیمسال، دکتری پیوسـته شانزده نیمسال وپسادکتری برای هر دوره دو نیمسال)، به تفکیک قیمت غـذای پرهزینه، متوسط هزینه و کم هزینه به ترتیب ده هزار تومان، هشت هزار تومان و پنج هزار تومان تعیین می شود.

سـهم دانشـجو از تأمین هزینه غذای دانشجویی برای نیمسال های اول ودوم سنوات اضافه مجاز، دو برابر، برای نیمسال های سوم وچهارم سنوات اضافه مجاز، پنج برابر و برای نیمسال های سـنوات اضافه مجاز بیش ازچهار نیمسال، هفت برابرسـهم دانشـجوی سـنوات عادی مجاز از تأمین غذای دانشجویی درطول سال تحصیلی است.

قیمت های تعیین شده غذای دانشـجویی در این دسـتورالعمل، صـرفًا برای نیمسال های اول و دوم سالتحصـیلی است وشامل ترم تابستانی نمی شود.

تعیین میزان کمک دانشـگاه ها برای تأمین هزینه غذای دانشـجویی در غذاخوری های مکمل، برعهده خود دانشـگاه ها بوده و مستثنی از مفاد این دستورالعمل است.

دستورالعمل استفاده دانشجویان(داخلی و بین الملل) ازخوابگاه دانشجویی

درخصوص دانشجویان بورسیه بین الملل و یا فرصت های مطالعاتی، بر اساس شرایط مندرج درحکم آنها اقدام می شود.

سنوات عادی مجاز برای اسـتفاده دانشـجویان واجد شـرایط از خوابگاه های ملکی (درصورت وجود ظرفیت خوابگاه ملکی در دانشـگاه) حداکثر، برای دوره های، کاردانی چهار نیمسال، کارشناسـی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد چهار نیمسال، دکترای حرفه ای و دکترای مستقیم دوازده نیمسال، دکتری تخصصی ناپیوسته و دکترای دستیاری هشت نیمسال، دکترای پیوسـته شانزده نیمسال، و پسادکتری برای هر دوره دو نیمسال تعیین شد و مقررشد اجاره بهای خوابگاه دانشـجویان واجد شـرایط درسـنوات عادی مجاز بر اساس نرخ تعیین شده ازسوی صـندوق رفاه دانشجویان محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریزشود.

همچنین هزینه اجاره بهای خوابگاه های دانشـجویان واجـد شـرایط درسـنوات اضافه مجاز نیز در صورت وجود ظرفیت خالی در خوابگاه ها و اسـتفاده از آن، دو برابر اجاره بهای خوابگاه دانشجویان درسنوات عادی مجاز محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریزشود.

در خصوص دانشـجویان غیر بورسـیه بین الملل، دانشـگاه ها براساس مصوبه هیأت امنای خود، اجاره بهای خوابگاه ها را از دانشجویان غیربورسیه بین الملل اخذ کنند، ولی براساس میزان اجاره بهای خوابگاه دانشجویان داخلی نوبت دوم که همه ساله ازسوی صندوق رفاه دانشجویان تعیین و ابلاغ می گردد اجاره بهای خوابگاه های آنان را محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز کنند.

پرداخت اجاره بهای خوابگاه های دانشـجویی (دانشجویان داخل و یا بین الملل) توسط دانشجو و یا دانشگاه، فـارغ از این که درچه مقطع زمانی ازخوابگاه اسـتفاده کرده باشـند در زمان واریز اجاره بها، براساس آخرین نرخ اجاره بهای تعیین شـده خوابگاه های دانشـجویان داخل توسط صـندوق رفاه دانشجویان، محاسبه و به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.