درباره ما

صاحب امتیاز علی شیخ زاده
مدیرمسوول فائقه میارعباس کیانی
تهران-خیابان قاءم مقام-خیابان دهم-پلاک۲۴-ساختمان ۵-طبقه۵-واحد ۲۰
شماره تماس ۰۲۱۸۸۵۴۷۵۷۲