جزئیات تخصیص بنزین با کد ملی

کریمی گفت: فقط 50 درصد از مردم کشور خودرو دارند و 50 درصد دیگر فاقد خودرو و عملاً از یارانه بنزین محروم هستند. به همین خاطر اجرای طرح تخصیص بنزین به کد ملی هر شخص به جای اعطای بنزین به خودرو…